Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake javne osnovne šole, ZOFVI. Oblikovan je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20

Učbeniški sklad naše šole najdete na povezavi: Knjižnica/Učbeniški sklad

Učenke in učenci si lahko izposodijo učbenike v šoli. Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov. 

Učenci prvih razredov in novo vpisani učenci prejmejo v šoli NAROČILNICO ZA IZPOSOJO UČBENIKOV, ki jo starši izpolnijo, podpišejo in vrnejo v šolo. Naročilnica velja do konca šolanja na OŠ Jožeta Moškriča. Če starši izposoje iz učbeniškega sklada ne želijo več, lahko naročilnico predčasno prekličejo. 

Izposoja učbenikov je za vse učence šole brezplačna. Učenci od prvega do tretjega razreda pa dobijo v šoli brezplačno tudi delovne zvezke. Sredstva za delovne zvezke prispeva Ministrstvo. Delovne zvezke dobijo učenci v končno uporabo in jih izteku pouka ne vračajo. 

Učenci prejmejo učbenike v uporabo za tekoče šolsko leto in jih vrnejo ob izteku pouka. V primeru, da so učbeniki poškodovani, izgubljeni ali uničeni, je zanje potrebno poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20. 

Ob koncu šolskega leta objavi šola seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za naslednje šolsko leto. Seznam je objavljen na šolski spletni strani, staršem pa ga pošljemo tudi po elektronski pošti (eAsistent). 

V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov (razen za prvi, drugi in tretji razred) in drugih gradiv in pripomočkov. Te starši kupijo sami. 

NAVODILA OB PREJEMU UČBENIKOV 

Učenci prejmejo učbenike v uporabo za tekoče šolsko leto in jih vrnejo ob izteku pouka. Učenci se v učbenike na dogovorjen prostor podpišejo. Učbeniki so večinoma rabljeni, zato k njihovi ohranjenosti učenci prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo. Učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic. 

Z učbeniki skozi vse šolsko letu učenci ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti in z njimi lepo ravnati. Če učenec učbenik poškoduje, uniči, izgubi ali zadrži, morajo starši oz. skrbniki poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20. 

Učenci učbenike ob prejemu pregledajo. Morebitne poškodbe v učbenikih pokažejo knjižničarki do konca septembra, ki že poškodovane dele učbenika označi. V primeru, da so poškodbe tako velike (manjkajoče strani ipd.), da učbenika ni mogoče uporabljati, bomo po presoji skrbnice učbeniškega sklada učbenik zamenjali. 

Preden učenci učbenike vrnejo, je potrebno učbenike, ki so oviti v odstranljive ovitke, odviti in urediti. 

Skrbnica učbeniškega sklada Julijana Kranjčec 

Dostopnost