Skoči na glavno vsebino

OŠ Jožeta Moškriča

Pomoč in kako do nje?
t

Kaj narediti, če pri otroku opazimo težave?

Najprej se pogovorimo z otrokom in mu povemo, da smo opazili, da ima težave. Prosimo ga, da nam pove, kako on vidi situacijo in kako mu lahko pomagamo.

Če težav ne moremo rešiti sami, se obrnemo na šolo – na razredničarko in šolsko svetovalno službo. Pokličemo, napišemo elektronsko sporočilo ali se naročimo na govorilne ure.

Kam se lahko obrnemo po pomoč?

Šolska svetovalna služba 

8 + 5 =

Koraki pomoči učencem z učnimi težavami

Ker  se  učne  težave  razprostirajo  na  kontinuumu  od  lažjih  do  zelo  težkih,  od  enostavnih  do  zapletenih,  kratkotrajnih  do  vseživljenjskih,  se  na  kontinuumu  razprostirata  tudi  pomoč  in  podpora  učencu.  Pri  delu  z  učenci,  ki  imajo  v  osnovni  šoli  težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči:

1. Pomoč učitelja pri pouku/dopolnilni pouk/pomoč v podaljšanem bivanju

Učne težave pri učencih navadno prvi prepoznajo učitelji, ki otroka poučujejo. Na prvi stopnji torej pomoč nudi učitelj, ki otroka uči. Pri premagovanju učenčevih učnih težav sodeluje s starši in z drugimi strokovnimi delavci na šoli, ki učijo učenca ali so ga že učili. Z upoštevanjem dobre poučevalne prakse in otrokovih težav zagotavlja ustrezne časovne, metodične in prostorske prilagoditve, uporablja primerne pripomočke ipd. Učitelj in ostali sodelujoči skupaj ustrezno, dokumentirajo in evalvirajo proces pomoči.

2. Pomoč šolske svetovalne službe

Če otroku pomoč učitelja ne zadošča in le-ta ne napreduje, se v proces pomoči vključi šolska svetovalna služba. V tem temeljno profesionalnem odnosu soustvarjanja svetovalni delavec svetuje učencu, daje individualno ali skupinsko obliko pomoči, svetuje tudi učitelju in  staršem Na tej stopnji pomoči se individualni projekt pomoči začne voditi v učenčevi osebni mapi, kamor se vključi tudi pisno mnenje učitelja (kratka predstavitev učenčevih težav, uporabljenih prilagoditev oziroma oblik pomoči pri pouku, dopolnilnem  pouku  ter  v  podaljšanem  bivanju,  oceno  njihove  učinkovitosti  ter  predlogi glede nadaljnjih ukrepov pomoči). Na tej stopnji pomoči učencu z učnimi težavami mora šolska svetovalna služba pridobiti pisno soglasje staršev.

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč

Kadar so težave kljub pomoči učitelja in pomoči svetovalne službe še vedno prisotne, se lahko otroka vključi v dodatno individualno ali skupinsko pomoč. Delo z njim mora biti skrbno beleženo in vrednoteno. Po potrebi se opravijo še dodatni diagnostični postopki (pri bolj zapletenih težavah se v obravnavo vključujejo tudi specializirane zunanje strokovne ustanove). Pomembno je, da je učenčev napredek tudi na tej stopnji pomoči skrbno spremljan in sproti vrednoten.

4. Mnenje in pomoč zunanje ustanove

Če pomoč na dosedanjih stopnjah ne zadostuje, se lahko starši po pomoč obrnejo na katero izmed zunanjih ustanov. Strokovnjaki (psiholog, specialni pedagog in drugi profili strokovnjakov) izvedejo z otrokom poglobljeno diagnostično ocenjevanje in podajo svoje mnenje o vrsti in obsegu njegovih težav (napišejo strokovno poročilo). Projekt pomoči učencu z učnimi težavami se tako nadaljuje z okrepljeno  pomočjo  zunanjih  strokovnih  delavcev.  Tudi  ukrepi  pomoči  na  tej  stopnji se skrbno načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo.

5. Postopek usmerjanja (pridobitev odločbe) in usmeritev v t. i. "program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP)"

Če je na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje strokovno mnenje šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, potem se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno  pomočjo,  ki  za  učenca  pomeni  nadaljevanje  izvirnega  projekta  pomoči  v  okrepljeni obliki: s še več prilagoditvami in s še več pomoči.

Vir:  Magajna, L., Čačinovič Vogrinčič G., Kavkler M., Pečjak S., Bregar Golobič K., (2008) Koncept dela: učne težave v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.

Učne težave v osnovni šoli

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Če opazimo, da so težave takšne, da zahtevajo redno in pogostejšo strokovno obravnavo, predlagamo sprožitev postopka usmerjanja. Naše svetovalne delavke vam bodo nudile vso potrebno podporo in pomoč. Več o postopku usmerjanja si lahko preberete na

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/

Učencev

interesnih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 315 times, 1 visits today)
Dostopnost